Nina Bondeson: Herre gud, att försöka förtydliga något….

Angående en artefaktisk konsttradition. Som t ex konstgrafik.
I en artefaktisk konsttradition tillverkar eller bearbetar konstnären föremål för att låta dem berätta och bära mening vid sidan av det förklarande verbala språket. Det är bra, eftersom livet själv står i vägen för vår förmåga att förklara allt vi erfar och förnimmer, men inte i vägen för vår förmåga att på olika vis gestalta det förnumna.
Konstnären kan i och med detta arbeta ihop till ett användbart handlingsutrymme inom en mycket lång konstnärlig tradition och historia. Arbeta fram en egen position och därifrån bekräfta både sin subjektivitet och den kollektiva delaktighet som är möjlig inom denna historia och tradition genom att de förskjutningar, som oavlåtligt visar sig genom eget och andras arbete, uppmärksammas och görs till nya utgångspunkter för det konstnärliga skapandet.